Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1 : 0918.96.88.44

Hotline 2: 02973.955.544

Video ClipBản đồ

Quảng cáo

Khách hàng

 

Lượt xem

  • Đang online: 6
  • Tổng lượt truy cập: 8199335

 

Tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DV- DL

    MŨI NAI - HÀ TIÊN

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Tiên, ngày      tháng   năm 2015

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Mũi Nai - Hà Tiên  

 

 

1. Bên ủy quyền:

Ông / Bà : ………………………………………………………….……………………

CMND/hộ chiếu/GP.DKKD số : ……..……………cấp ngày: ……….……tại:..……..

Địa chỉ : …………………………… ……………....Điện thoại: ..……………….........

Mã số cổ đông : ………………………Số cổ phần hiện có:.………….………

 

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông / Bà : ……………………………………………………….……………….……..

CMND/hộ chiếu/GP.DKKD số : …………..……….cấp ngày: .……….…..tại:...…….

Địa chỉ : ………………………………………….....Điện thoại:…………………........

 

3. Nội dung ủy quyền:

           - Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Mũi Nai Hà Tiên (tổ chức ngày 12 tháng 9 năm 2015) và có đủ thẩm quyền tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội.

           - Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Du Lịch Mũi Nai Hà Tiên

 

           Người được ủy quyền                            Người ủy quyền

 

            (Ký và ghi rõ họ tên)                                 (Ký tên, đóng dấu - nếu có)